1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Horti Lightsystems: verkopend productie bedrijf gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer K.v.K. nummer: 01124743;

Hortilight: merknaam producten Horti Lightsystems;

Verkoper: Horti Lightsystems;

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden;

Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten. "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden;

Product: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Horti Lightsystems en u door of via Horti Lightsystems binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


2. Toepasselijkheid

2.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Horti Lightsystems gesloten worden en waarbij Horti Lightsystems partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Horti Lightsystems middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden

2.2
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Horti Lightsystems worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Horti Lightsystems worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Horti Lightsystems ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4
Horti Lightsystems heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Dit wordt op de website kenbaar gemaakt. Deze voorwaarden kunnen desgewenst kosteloos aan u worden toegezonden.


3. Aanbiedingen / overeenkomsten

3.1
Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euro (€), exclusief BTW (19%) en exclusief overige heffingen van de overheid evenals exclusief de verzendkosten. Voordat u de overeenkomst met Horti Lightsystems sluit worden alle kosten vooraf aan u bekend gemaakt, dit gebeurt nog voordat u alle gegevens invult voor de overeenkomst.

De prijzen op de website zijn altijd onder voorbehoud. Eventuele onjuistheden kunnen na totstandkoming van de overeenkomst door Horti Lightsystems worden gecorrigeerd. De afbeeldingen op de website zijn niet bindend, Horti Lightsystems probeert dmv een afbeelding (indien beschikbaar) een voorstelling te maken van het product. Aan de afbeelding en foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2
Alle aanbiedingen gedaan op de website van Horti Lightsystems zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Horti Lightsystems de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Horti Lightsystems te melden.

3.3
De overeenkomst tussen Horti Lightsystems en u komt tot stand op het moment nadat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Horti Lightsystems middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Horti Lightsystems op de volgende wijze:

U plaatst de geselecteerde producten in het mandje; u gaat naar bestellen; u vult de verzend/betalingswijze in en accepteert de voorwaarden; u vult het bestelformulier volledig en correct in en verstuurt de opdrachtbevestiging.
Horti Lightsystems zal uw bestelling gemotiveerd weigeren als daar redenen voor zijn. In dat geval zal de overeenkomst niet worden nagekomen en zal Horti Lightsystems u hiervan op de hoogte stellen.

3.4
De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
* Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
* De prijs van het product;
* Uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mail adres en uw telefoonnummer;
* Het bestelnummer van de overeenkomst;
* Het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van Horti Lightsystems, waar u met vragenbetreffende uw bestelling terecht kan.

3.5
De overeenkomst bevat alle tussen u en Horti Lightsystems gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Horti Lightsystems.

3.6
De administratie van Horti Lightsystems geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Horti Lightsystems verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Horti Lightsystems verrichtte leveringen. Horti Lightsystems erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.7
Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour/afbesteld worden. Deze artikelen worden aan u vooraf kenbaar gemaakt op de website of middels een email.


4. Transport en kosten 

4.1
De kosten van het transport van de producten bedragen:

Verzendkosten van € 9,00 worden in rekening gebracht bij bestellingen beneden € 200,00. De verzendkosten worden op de website aan u kenbaar gemaakt voordat u de bestelling daadwerkelijk plaatst.
Bij afhalen worden er geen verzendkosten berekend.

Voor het buitenland zijn andere transportkosten van toepassing. Voor een kostenindicatie voor de levering in andere landen, kunt u contact met ons opnemen.

Ideal, Op rekening, vooraf overmaken, Eenmalige Machtiging,
Automatische incasso: € 10,00
Rembours € 15,00 extra

4.2
Vanaf 13 augustus 2005 zijn wij verplicht om de wettelijke verwijderingsbijdrage aan u door te berekenen. De kosten hiervoor worden apart op de factuur vermeld. Deze kosten worden bij het betreffende product vermeld.

4.3
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Horti Lightsystems. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Horti Lightsystems kunnen worden uitgesloten.

4.4
Bij onbestelbare of geweigerde zendingen, niet afgehaald na bezorging, factureren wij u wel de verzend- en administratiekosten!

5. Levertijd

5.1
De levertijd is voor de meeste producten 48 uur na ontvangst betaling, mits voorradig. De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Horti Lightsystems. De door Horti Lightsystems opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2
Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Horti Lightsystems overschreden wordt, zal Horti Lightsystems u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Horti Lightsystems te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Horti Lightsystems te melden.

5.3
De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Kweekotheek.nl binnen 15 werkdagen nadat de in artikel 5.2 genoemde verklaring is ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4
Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland (tenzij op de website van Horti Lightsystems anders is aangegeven).


6. Afkoelingsperiode

6.1
Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Horti Lightsystems te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Lichtbronnen zijn uitgezonderd van de afkoelingsperiode.

6.2
Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Horti Lightsystems. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen. Lichtbronnen zijn uitgezonderd van de afkoelingsperiode.

6.3
De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Horti Lightsystems ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Horti Lightsystems binnen 15 werkdagen nadat Horti Lightsystems het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4
Horti Lightsystems behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Horti Lightsystems of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Horti Lightsystems schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Horti Lightsystems u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Horti Lightsystems heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

6.6
Creditering volgt nadat Horti Lightsystems de producten heeft gecontroleerd op de juiste inhoud, alles in originele verpakking, onbeschadigd en ongemonteerd. Lichtbronnen kunnen niet geretourneerd worden. Mocht het niet aan een van deze voorwaarden voldoen dat volgt er geen of een gedeeltelijke creditering (altijd minus de verzendkosten).


7. Niet goed, geld terug

7.1
De koper is verplicht de bestelde producten onmiddellijk bij ontvangst te controleren en eventuele gebreken binnen 48 uur schriftelijk te melden.

7.2
Indien binnen de door de fabrikant aangegeven garantietermijn het product een gebrek blijkt te vertonen, dan kunt u Horti Lightsystems schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

7.3
Indien u Horti Lightsystems vraagt om herstel of vervanging van het product, moet u het product aan Horti Lightsystems terugsturen. Horti Lightsystems zal het product dan zo spoedig mogelijk na ontvangst, door de fabrikant laten herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Horti Lightsystems, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Horti Lightsystems niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Horti Lightsystems zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

 
8. Overmacht

8.1
In geval van overmacht is Horti Lightsystems niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht de leveringstermijn van 30 dagen overschrijdt is de klant gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, energiestoringen, natuurrampen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

9. Garanties

9.1
Op de door Horti Lightsystems geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet niet aan.

10. Klachten

10.1
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Horti Lightsystems serieus in behandeling worden genomen.

10.2
U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Horti Lightsystems (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

10.3
Horti Lightsystems zal binnen 30 dagen de klacht proberen op te lossen. Horti Lightsystems zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten als dit niet binnen deze termijn lukt.

11. Privacy

11.1
Horti Lightsystems zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in haar bestanden. Uw gegevens zullen niet aan derde worden verstrekt indien u dit wenst. U kunt dit via mail aangeven: info@hortilight.eu

11.2
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Horti Lightsystems kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

11.3
De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

11.4
Door het aangaan van een overeenkomst met Horti Lightsystems waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Horti Lightsystems voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

11.5
Indien u geen prijs stelt op het door of namens Horti Lightsystems doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Horti Lightsystems laten weten. Horti Lightsystems zal in al zijn aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Horti Lightsystems zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Horti Lightsystems).

11.6
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Horti Lightsystems te richten. Horti Lightsystems zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van u bij Horti Lightsystems aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Horti Lightsystems te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst
dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Horti Lightsystems zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Horti Lightsystemshiertoe niet in staat is. In dat geval zal Horti Lightsystems uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen.


12. Klantenservice
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:

Horti Lightsystems
Postbus 7530
8903 JM Leeuwarden
Telefoon: 085 - 401 09 49
E-mail: info@hortilight.eu 

13. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

13.1
Op alle overeenkomsten gesloten met Horti Lightsystems is Nederlands recht van toepassing.

13.2
In het geval van een geschil dient de klant dit allereerst binnen een redelijke termijn aan Horti Lightsystems kenbaar te maken. Dit kan op elke schriftelijke manier, inclusief e-mail. Horti Lightsystems zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen.

13.3
Indien de klant van mening is dat Horti Lightsystems de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kan de klant binnen 3 maanden nadat Horti Lightsystems haar definitieve reactie op de klacht heeft gegeven, het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter.